Anatoly Rudakov, You. New York City, 2015

Anatoly Rudakov, You. New York City, 2015